Nüfus Mübadelesi uygulamaya konunca Yunanistan, 1918'den önce Türkiye'den ayrılmış olan Rumların da İstanbul'a yerleştirilmesi konusunda sorun çıkarmıştır.

Yunanistan bu tutumu ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır?

Karadeniz'de ticareti elinde tutmak

Ege Denizi'nde üstünlük kurmak

İstanbul'a Yunan-Hristiyan kenti kimliği kazandırmak

Balkanlarda hakimiyetini pekiştirmek

1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası politikada ve Doğu Akdeniz'deki önemini diğerlerine göre daha fazla etkilemiştir?

Milletler Cemiyeti'ne girişi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Balkan Antantı

Sadabat Paktı

2

1. Dünya Savaşı'nda yenilen yada umduğunu bulamayan toplumlarda ırkçı, radikal ve yayılmacı siyasal akımlar güçlenerek yönetimi ele geçirmiş, ardından silahlanarak dünya barışını tehdit etmeye başlamıştır.

Bu şartlarda Türkiye'nin tutumlarından hangisi "sorunları barışçı yollarla çözme" ve " barışı korumak" gibi bir amaca yönelik değildir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması

Balkan Antantı'na öncülük etmesi

Devletçi ekonomiye geçilmesi

Milletler Cemiyeti'ne üye olması

3

Osmanlı Devleti'nde ticari ve misyonerlik amaçlı olarak açılan yabancı okullar kendi kültürlerini yaymaya çalışırken, burada okuyan gençlere imparatorluğu yıkıcı, Türk düşmanlığını aşılayan fikirler veriliyordu.

Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı eğitim anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Dış etkilere açık olduğu

Türklerle Avrupalılar arasında kültür köprüsü olduğu

Toplumda kültür birliğini engellediği

Milli bir nitelik taşımadığı

4

Yunanistan, kırsal, tarımsal bölgelerde yaşayan Rumları ülkesine kabul ederken İstanbul, İzmir ve Trabzon gibi şehirlerde bankerlik ve ticaretle uğraşan soydaşlarının Türkiye'de kalmasını istiyordu.

Yunan Hükümeti'nin bu tutumu;

 1. Ülkesinde tarımı geliştirmek
 2. Türkiye ekonomisini denetimde tutmak
 3. Türkiye ile ticareti geliştirmek

gibi amaçlardan hangilerine  yönelik olamaz?

II ve III

I ve III

Yalnız II

Yalnız I

5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Musul ve Kerkük'te Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmesini engellemiştir?

İzmir Suikast Girişimi

Şeyh Sait İsyanı

Menemen Olayı

Lozan Barışı

6

Türkiye Lozan'da yapılan barış görüşmelerinde, Anadolu ile Trakya'daki Rumların Yunanistan'a, bu ülkelerdeki Türklerin de Türkiye'ye göç ettirilmesini istemiştir.

Türkiye'nin bu isteği;

 1. Azınlık sorunlarını kökten çözümlemek
 2. Azınlık haklarını ortadan kaldırmak
 3. Yunanistan'ın yayılmacı eğilimlerini engellemek

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

7

Türkiye'nin Lozan görüşmeleri sırasında Fener Rum Patrikhanesi ile ülkedeki Rumları Yunanistan'a gönderme girişimi;

 1. Yunanistan'a dini baskı uygulamaya
 2. Azınlık sorunlarını ortadan kaldırmaya
 3. Başka devletlerin içişlerimize karışmasını engellemeye

yukarıdakilerden hangilerine yönelik olabilir?

Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

8

Türkiye'nin Musul ve Kerkük'teki Misak-ı Milli hedefleri aşağıdakilerden hangisiyle engellenmiştir?

İzmir suikast girişimi

Pontus Rum Ayaklanması

Sevr Barış antlaşması

Şeyh Sait isyanı

9
 1. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesine göre, Boğazların yönetimi Osmanlı devletine bırakılacaktır.
 2. 1918 Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre, Boğazlar açık tutulacak, bölgedeki istihkamlar İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
 3. 1923 Lozan Antlaşmasına göre: Boğazların yönetimi, başkanı Türk olan Boğazlar Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.
 4. 1936 Montrö Boğazlar sözleşmesine göre Boğazların yönetimi Türkiye Cumhuriyetine bırakılacaktır.

Yukarıda verilenlerden hangilerinin benzer nitelik taşıdığı söylenebilir?

III ve IV

II ve IV

I ve IV

II ve III

10