I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da,

Almanya, İtalya, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu bir araya gelerek üçlü ittifak grubunu,

- İngiltere, Fransa, Rusya üçlü itilafı kurmuşlardır.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Barış yanlısı politikalar üretilmiştir.

Kültürel birliktelikler sağlanmıştır.

Devletlerarası güç dengesi kurulmaya çalışılmıştır.

Ekonomik rekabet azalmıştır.

1

I. Dünya Savaşı başladığında, Osmanlı yönetimini elinde bulunduran İttihat ve Terakki partisinin önde gelen isimleri özellikle Enver Paşa, Almanya’nın yanında savaşa girilmesi halinde kaybedilen bütün toprakların geri alınabileceğini düşünüyorlardı.

Osmanlı yönetiminde böyle bir düşüncenin hakim olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devleti’nin eski gücünü koruması

Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması

İtilaf Devletleri’nin baskısı

Demokratikleşme çabalarının artması

2

I. Dünya Savaşı başında İttifak Devletleri arasında yer alan İtalya, daha sonradan savaşın seyrine göre İtilaf Devletleri grubuna geçmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Gruplardaki güç dengesinin değiştiği

Osmanlı Devleti’nin savaştan çekildiği

İttifak Devletleri’nin savaşı kazandığı

ABD’nin I. Dünya Savaşı’na katıldığı

3

I. Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Konferansı’nda, yenilen devletlerle yapılacak olan barış antlaşmalarının esasları belirlenmiştir. Yenilen birçok devletle antlaşma yapılmasına rağmen Osmanlı Devleti’yle yapılacak olan antlaşma daha geç bir tarihe ertelenmiştir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

İtilaf Devletleri’nin bir türlü aralarında Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşamaması

İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin askeri gücünden çekinmesi

Anadolu’da direniş amaçlı örgütlerin kurulması

Osmanlı Devleti’nin politik başarısı

4

1900’lü yıllarda sömürge imparatorlukları en parlak dönemlerini yaşıyorlardı. 19. yy’da etkisini iyice hissettiren sanayileşme hareketleri Avrupa ve Asya ile sınırlı kalmadı.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Hammadde ve pazar arayışının artması

Sanayi kuruluşlarının fazlalaşması

Devletler arası dostane ilişkiler

Devletler arası etkileşimin artması

5
  1. Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Loren sorunu
  2. Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik akımı
  3. İngiltere'nin sömürgelerini korumak istemesi.

I. Dünya Savaşı’nın yukarıda verilen sebeplerinden hangisinin ya da hangilerinin temelinde ekonomik çıkar yatmaktadır?

Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

6

Birleşmiş Milletler, II. Dünya Savaşı’ndan sonra galip ülkeler tarafından devletler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak, gelecekte meydana gelebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Ayrıca Birleşmiş Milletler, dünyada adaleti ve güveni sağlayan, ekonomik kalkınmaya ve sosyal eşitliği bütün dünyada sağlamaya çalışan bir kuruluş olarak da tanımlanmaktadır.

Bu bilgiye göre, Birleşmiş Milletlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Dünya savaşından sonra kurulmuştur.

Savaşların ortaya çıkmasını engellemeye çalışan bir kurumdur.

Bütün dünyada sosyal eşitliği ve adaleti sağlamaya çalışır.

Asıl söz sahipleri cemiyetin kurucularıdır.

7

I. Dünya Savaşı başlayınca Osmanlı tarafsızlığını ilan etmiştir. Osmanlı Devleti’nin başında bulunan İttihat ve Terakki Partisi’nin önde gelenleri savaşı Almanya’nın kazanacağına inanıyorlardı. İki Alman savaş gemisi Goben ve Breslav Osmanlı Devleti’ne sığındı. Osmanlılarda gemileri İngilizlere teslim etmeyip satın aldıklarını açıkladırlar. Bu gemiler Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı fiilen savaşa girmiş oldu.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Osmanlı’nın başında İttihat ve Terakki Partisi bulunmaktadır.

Osmanlı’da büyük bir Almanya hayranlığı vardır.

İngilizlerden kaçan iki gemi Osmanlı’nın savaşa girmesine sebep olmuştur.

İngilizlerden kaçan gemiler Rus limanlarına sığınmışlardır.

8

I. Dünya Savaşı sonucunda Avusturya - Macaristan ve Osmanlı gibi büyük İmparatorluklar parçalanmıştır. Bu imparatorlukların yerine ise Türkiye, Polonya, Çekoslovakya gibi yeni ulus devletleri kurulmuştur.

Buna göre, I. Dünya Savaşı sonucunda;

  1. İmparatorluklar parçalandı.
  2. Laik yönetimlere geçildi.  
  3. Ulus devletleri ortaya çıktı.

durumlarından hangileri ortaya çıkmıştır?

Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

9

I. Dünya Savaşı sonucu ABD tarafından yayınlanan Wilson ilkelerini sömürgeci devletler çarpıtma yoluna gitmişlerdir. Zayıf devletlerin henüz kendilerini yönetme yeteneğinden uzak olduğu iddiasını ortaya atarak sömürge biçimlerine yeni adlar bulmuşlardır. Sözde zayıf devletleri koruma altına alarak sömürgeciliği farklı bir isimle adlandırarak uygulamışlardır.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Wilson ilkeleri amacından çıkartılmıştır.

Sömürgecilik isim değiştirmiştir.

Wilson ilkeleri ABD tarafından yayınlanmıştır.

Wilson ilkeleriyle yeni ulus devletleri ortaya çıkmıştır.

10