Malazgirt Savaşı, Bizans hükümdarı Romenos Diogenes ile Selçuklu hükümdarı ...................... arasında gerçekleşmiştir?

Gazneli Mahmut

Tuğrul Bey

Alparslan

Sencer Bey

1

Hindistan'a on yedi büyük sefer düzenleyerek buralarda İslamiyet'i yayan hükümdar ....................................

Tuğrul Bey'dir.

Çağrı Bey'dir.

Gazneli Mahmut'tur.

Osman Bey'dir.

2

Şehname adlı eser ......................... tarafından yazılmıştır.

Gazneli Mahmut 

Kaşgarlı Mahmut

Yusuf Has Hacib

Firdevsi

3

Türklerin tarih boyunca kutladığı en eski bayramlardan birisi de baharın müjdecisi olan ...........................

Nevruz'dur.

Ramazan Bayramı'dır.

Cumhuriyet Bayramı'dır.

Kurban Bayramı'dır

4

Türklerin yas içinde ölülerinin mezarı etrafında yedi defa döndükleri törene ....................... denir.

Bayram

Yuğ

Nevruz

Düğün

5

Selçuklu Sultanları, nitelikli insan yetiştirmek amacıyla dönemin üniversite özelliğini taşıyan Nizamiye Medreseleri’ni açmışlardır.

Doğru

Yanlış

6

Büyük Selçuklu Devleti'nde ülke toprakları hanedanın ortak malı sayılırdı.

Doğru

Yanlış

7

Nevruz Bayramı Türklerde Mart ayında kutlanır.

Doğru

Yanlış

8

Cirit oyunu nevruzun en önemli eğlencelerindendir.

Doğru

Yanlış

9

Eski Türklerde çocuğa ad konması için büyüyüp bir kahramanlık göstermesi gerekirdi.

Doğru

Yanlış

10